Terms and conditions

Definitions

1. The seller according to these Business Conditions is LEMINX, s.r.o. with its registered office at Staničná 2011/21, Humenné, 06601, Slovak Republic, IČO: 53 148 541, DIČ: 2121281217 entered in the Commercial Register of the Prešov District Court, section: Sro, file no. : 40532 / P, postal address: Staničná 2011/21, 06601, Humenné (hereinafter referred to as the “Seller”).
2. Buyer on the basis of these Business Terms and Conditions means a natural or legal person who is a customer of the Goods from the Seller through the Online Store at www.leminxart.com (hereinafter “Store”), and who electronically sent a completed electronic Order to order the Goods ( hereinafter referred to as the “Buyer”).
3. The operator of the Trade’s website is LEMINX, s.r.o. with its registered office at Staničná 2011/21, Humenné, 06601, Slovak Republic, IČO: 53 148 541, DIČ: 2121281217 entered in the Commercial Register of the Prešov District Court, section: Sro, file no. : 40532 / P, postal address: Staničná 2011/21, 06601, Humenné (hereinafter referred to as the “Operator”).
4. A consumer is a natural or legal person who does not purchase goods for the purpose of selling them to other persons, for the purpose of business or the performance of employment or profession (hereinafter referred to as the “Consumer”).
5. Goods on the basis of these Terms and Conditions means all goods and services offered by the Seller, which are published on the website of the Store (hereinafter referred to as the “Goods”).
6. The order is created by confirming the ordering process in the Store by selecting the Goods by the Buyer, including the complete completion of the order form according to point 5 of the Business Conditions (hereinafter referred to as the “Order”).

Order and creation of the Contract

7. The condition for the creation of the Contract is the complete and true indication of the data by the Buyer, which are required by the system during the ordering process in the Store and the completion of the order form published on the website of the Store.
8. Delivered and complete Orders are considered as proposals for the conclusion of the Contract.
9. The contract between the Seller and the Buyer arises only upon delivery of a binding confirmation of the electronic Order by the Seller to the Buyer’s e-mail box, which he shall state when completing the Order.
10. To confirm the Order, which will be paid by the Buyer by non-cash payment transfer, the Seller will also attach an invoice in electronic form.
11. By completing and delivering the Order in accordance with § 75 par. 6 of Act no. 222/2004 Coll. on value added tax, authorizes the Seller to charge the Seller the price for the provided Products in electronic form (hereinafter referred to as the “Electronic Invoice”).
12. The Seller and the Buyer acknowledge that the electronic invoice is a full-fledged replacement of the paper invoice, and that by issuing the electronic invoice, the Seller is no longer obliged to send paper invoices to the Buyer.
13. The seller has the exclusive right to choose between sending an electronic invoice or a paper invoice.
14. In the event that the Buyer pays the price of the Goods on delivery, the Seller shall attach an invoice in writing to the Goods.
15. For the avoidance of any doubt, the Electronic Invoice shall be deemed delivered on the third day after its sending to the e-mail box specified by the Buyer in the Order.
16. The Seller reserves the right to cancel the Order or part thereof if the Seller does not have a guarantee from the Buyer that it will comply with the Contract, especially given that the Buyer is / was a debtor of the Seller and it is reasonable to assume that the Buyer will not perform in time. its obligations under the Contract or the Buyer is / was a debtor of another seller of similar Goods or one of these sellers has previously withdrawn from the contract with him or terminated the contract with him.
17. The Buyer has the right to cancel the ordered Goods within 24 hours of the purchase contract without, without cancellation fee.

Price of Goods and Payment Terms

8. Prices of the Goods, fees or other payments associated with the purchase of the Goods are published on the website of the Store, for individual Goods.
19. All discounts on the prices of the Goods or other price advantages apply until the stock is sold out, unless the Seller stipulates otherwise for a particular Goods, or until the expiration of the period for which they were declared.
20. The price of the Goods is considered to be the price that was assigned to the ordered Goods on the website of the Store at the time of sending the Order to the Buyer.
21. The price of the Goods does not include postage paid by the Buyer. The cost of packaging is borne by the Seller.
23. The price of postage is: according to EU countries and the world.
a) Ordering and delivery of goods on delivery is not possible.
24. The Buyer is entitled to pay the price for the Products in the following ways:
a) by payment with a Visa, Visa Electron, MasterCard and Maestro payment card
b) through the STRIPE certified service.
25. In the event that the Buyer pays the price of the Goods according to point 21 letter a) and b), the price of the Goods is considered paid at the moment of crediting the funds to the bank account of the Seller published on the website of the Store.

Podmienky a termíny dodania a prevzatia Tovaru

26. Predávajúci dodáva Tovar na celom území Slovenskej republiky.
27. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu ním určenú v Objednávke, a to najneskôr do 2 dní od záväzného potvrdenia Objednávky.
28. Tovar, ktorého cena bude uhrádzaná priamo pri jeho prevzatí prostredníctvom dodania na dobierku, Predávajúci expeduje Kupujúcemu do 24 hodín od jeho záväzného potvrdenia Objednávky.
29. V prípade platby Kupujúceho za Tovar podľa bodu 24 písm. a) a c), bude objednaný Tovar expedovaný Predávajúcim po uplynutí 24 hodín od úplného uhradenia ceny Tovaru a všetkých nákladov.
30. Tovar sa považuje za dodaný jeho doručením Kupujúcemu.
31. Vlastnícke právo k objednanému Tovaru prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim.
32. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím objednaného Tovaru.
33. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí Tovaru prezrieť ho, či nemá vady alebo iné nedostatky.
34. Pri prevzatí zásielky Kupujúci svojim podpisom potvrdí, že zásielka bola dodaná bez poškodenia.
35. Zásielku, ktorá bola doručená poškodená je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať u osoby, ktorá prepravu zásielky zabezpečovala.
36. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľom.
37. Predávajúci dodá Kupujúcemu spolu s Tovarom faktúru  – daňový doklad(ak nebola dodaná elektronicky) a dodací/ záručný list.

Práva a povinnosti zmluvných strán

38.  Predávajúci je povinný najmä:
a) uzavrieť Zmluvu s každým Kupujúcim, ktorý pristúpi na Obchodné podmienky Predávajúceho a nie je dôvod na jeho odmietnutie podľa týchto Obchodných podmienok,
b) poskytovať Kupujúcemu objednané Tovary podľa Zmluvy, resp. týchto Obchodných podmienok v maximálne možnej kvalite.
39.  Kupujúci je povinný najmä:
a) zaplatiť za objednaný Tovar,
b) prevziať objednaný Tovar počas odbernej lehoty stanovenej Slovenskou poštou, a.s.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

40. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOS“) má Spotrebiteľ podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich právo na odstúpenie od  kúpnej zmluvy, a to do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 5 ZoOS má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred dodaním Tovaru.
41. V prípade, že Spotrebiteľ má záujem využiť právo na odstúpenie od zmluvy je povinný, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu Predávajúceho uvedenú v záhlaví Obchodných podmienok alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch.
42. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslať alebo doručiť osobne Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so sprievodnou dokumentáciou, a to najmä faktúrou a inou dokumentáciou k Tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný. Spotrebiteľ sa zaväzuje, že Tovar v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude zasielať Predávajúcemu na dobierku. V prípade, že Spotrebiteľ tento záväzok poruší, Predávajúci nie je povinný Tovar doručený na dobierku prevziať.
43. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi uhradenú cenu Tovaru vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) ZoOS ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Avšak Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze Spotrebiteľovi skôr ako je mu doručený Tovar alebo Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
44. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie Tovaru.
45. Pre Tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) ZoOS sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje.
46. Akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností Tovaru znáša Spotrebiteľ.

Zmluvná pokuta

47. Predávajúcemu vzniká nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Kupujúcemu vo výške 10 €, a to v prípade, že po vzniku kúpnej zmluvy, ktorú Kupujúci  nestornoval, alebo od ktorej neodstúpil, si dodaný  Tovar v zmysle bodu 39 písm. b) Obchodných podmienok neprevzal, a tento Tovar bol vrátený späť Predávajúcemu.
48. Predávajúci je oprávnený po vzniku nároku na zmluvnú pokutu podľa bodu 47 Obchodných podmienok vystaviť a doručiť Kupujúcemu faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

49. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
50. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie Tovarov, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
51. Prevádzkovateľ od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, ulica a popisné číslo, PSČ, mesto – dodacia pošta, e-mail, telefónne číslo.
52. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a následného doručenia objednaného Tovaru.
53. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
54. V prípade, že Kupujúci pri registrácii v Obchode udelil súhlasil aj so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, udelil tak súhlas so zasielaním najmä e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
55. Kupujúci je oprávnený súhlas udelený Prevádzkovateľovi podľa bodu 54 Obchodných podmienok kedykoľvek odvolať, a to zaslaním odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípade odvolania súhlasu Kupujúcim je Prevádzkovateľ povinný bezodkladne prestať používať dotknuté osobné údaje na marketingové účely a zároveň takéto osobné údaje zlikvidovať.

Záverečné ustanovenia

56. Obchodné vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podliehajú úprave týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam Obchodného zákonníka a ZoOS, a to aj v prípade, že Kupujúci je občanom inej krajiny ako Slovenskej republiky.
57. Všetky písomnosti, ktoré si budú Predávajúci a Kupujúci doručovať na základe Zmluvy alebo Obchodných podmienok, sú uvedené zmluvné strany povinné doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Zmluve, ak Zmluva alebo tieto Obchodné podmienky nestanovujú inak.
58. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým zmluvným ustanovením v zmysle Zmluvy, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti  alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
59. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho stávajú účinné a záväzné v momente objednania Tovaru prostredníctvom Objednávky Kupujúcim.
60. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Obchodu Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť .
61. Obchodné podmienky Predávajúceho sú spravidla prílohou Zmluvy.
62. Odchýlne dojednania v Zmluve majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.
63. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webovej stránke Obchodu.
64. Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 1.1.2013

Alternatívne riešenie sporov pomocou RSO

65. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@leminx.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
66. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
67. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Alternatívne riešenie sporov je platné od 1.3.2016

Používanie súborov cookie

68. Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Objednávateľa, ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Poskytovateľ prostredníctvom prevádzkovania Internetového portálu. Prostredníctvom súborov cookie si Internetový portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Objednávateľa. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Internetového portálu.
69. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, maleware alebo spyware.
70. Internetový portál používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.
71. Internetový portál používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom:
• zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Internetového portálu,
• zapamätania navštívených miest na webových stránkach Poskytovateľa a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie,
• zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Internetového portálu vložia,
• zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na Internetovom portáli, časový interval požívania a pod.),
• zabezpečenie a zjednodušenie používania Objednávateľských nastavení.
72. Informácie získané zo súborov cookie Poskytovateľ nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Poskytovateľ súčasne nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.
73. Pokiaľ sa Objednávateľ Internetového portálu neprihlási prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jeho osobných údajov. Za súhlas s používaním súborov cookie za účelom vyjadreným v týchto Obchodných podmienkach sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, sa považuje príslušné nastavenie zvoleného internetového prehliadača.
74. Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z koncového zariadenia odstrániť.
75. V prípade nepoužívania súborov cookie Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Internetového portálu na koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596, pr@soi.sk.

V Humennom, 1.1.2020

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Continue Shopping